OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SÚ U NÁS V BEZPEČÍ 

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, kupujúcim, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

Komu udeľujete svoj súhlas a účely spracovania osobných údajov

Spoločnosť Sol Invictus s.r.o. , so sídlom Sv. Štefana 35, 943 01, Štúrovo ktorá prevádzkuje internetový dogtactics.sk, spracováva ako správca, tj. určuje, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, prípadne vyberá ďalších spracovateľov (napr. prepravnú službu), tieto údaje: Osobné údaje poskytnuté užívateľom internetovému obchodu dogtactics.sk pri registrácii/nákupe. Ide najmä o kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), účtovné a platobné údaje (IČO, DIČ, číslo platobnej karty, číslo účtu). Tieto údaje sú potrebné na účely poskytovania objednaných služieb a vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov). Údaje užívateľov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a desať rokov od jej skončenia. Osobné údaje poskytnuté fyzickými osobami, ktoré prejavili záujem o odber našich noviniek (marketing, zasielanie newsletterov- noviniek) a to v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresu a telefónne číslo. V prípade, že prejavíte záujem o naše novinky, poskytujeme Vám možnosť vyjadriť dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každej zaslanej správe. Vaše údaje budeme spracovávať po dobu, kedy budeme ponúkať tovar a služby (e-shop) prostredníctvom stránky dogtactics.sk.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Tieto údaje budeme spracovávať po dobu jedného roka. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Kontaktné údaje Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421915 623 398 alebo na e-mail: hello@dogtactics.sk

 

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR, a teda že budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plníme GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, najmä: Pre zabezpečenie serverov využívame SSL certifikát Mailové správy sú kontrolované na prítomnosť vírusov a ich obsah na phishing. Prístup k osobným údajom našich zákazníkov je možný len cez viacúrovňové prihlásenie kompetentných osôb. Osobné údaje, ktoré spracovávame, sprístupňujeme výhradne spoločnosti Sol Invictus s.r.o., ktoré zabezpečuje administratívnu a technickú podporu pri prevádzke e-shopu dogtactics.sk, prípadne iným subjektom len z dôvodu plnenia zákonných povinností (na účely prepravy a spracovávania účtovníctva). 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na nás.

 

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené na území EÚ.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ak ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame. Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu nevyhovujúceho stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletné vymazanie týchto údajov (v súlade so zákonom). Spoločnosť Sol Invictus s.r.o., ktorá prevádzkuje e-shop dogtactics.sk, spracováva ako správca najmä kontaktné údaje odberateľov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), prípadne ďalšie údaje o odberateľoch, informácie o správaní odberateľov/u­žívateľov na stránke dogtactics.sk. 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hello@mihor.sk.

 

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať na doloženie informácií, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Tieto informácie vám poskytneme v lehote 30 dní (rozsah a postup spracovania osobných údajov je popísaný aj na tejto informačnej stránke). Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete akékoľvek svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení) Právo na prenosnosť ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme minimálne 30 dní na spracovanie vašej požiadavky.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou dogtactics.sk a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Spoločnosť dogtactics.sk si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dogtactics.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.11.2020

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode!